Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „ G-8 Bielany”, jest zwane dalej Klubem. Jest stowarzyszeniem zrzeszający uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.
§2

1. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3

Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc